Επιλογή Σελίδας

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10- 2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου για το σχολικό έτος 2023- 2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν έξι (06) μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως δέκα (10) μαθητές/τριες το μέγιστο.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο/α ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει οι γονείς-κηδεμόνες τους να συμπληρώσουν την αίτηση-δήλωση μαθημάτων που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου, έως την Τετάρτη 15/11/2023.

Σημειώνεται ότι, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ενήλικες, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την αίτηση – δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ