Επιλογή Σελίδας

ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛ   6

1.Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 20 πραγματικούς αριθμούς και να τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα Κ. Να τυπώνεται το άθροισμα των αριθμών, ο μέσος όρος τους, και πόσοι αριθμοί είναι μικρότεροι του Κ[20].

2.Να γραφεί πρόγραμμα που να ζητά 10 ακεραίους και αφού δεχτεί και τον τελευταίο να τους εμφανίζει στην οθόνη με τη σειρά που δόθηκαν και με την ανάποδη.

3.Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 20 πραγματικούς αριθμούς και να τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα Α. Να τυπώνεται ο μέσος όρος όσων αριθμών του πίνακα είναι ανάμεσα στο 20 και στο 40

4.Υπολογισμός μεγαλύτερης τιμής σε ένα πίνακα Α[100] καθώς και σε ποια θέση του πίνακα εμφανίζεται. (τι γίνεται αν εμφανίζεται σε περισσότερες από μία;)

5.Να δημιουργηθούν οι παρακάτω πίνακες

Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 20 ακέραιους αριθμούς και να τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα Α. Να τυπώνει α)πόσοι από τους αριθμούς είναι μονοί και β)πόσοι αρνητικοί

7.Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα δημιουργεί νέο πίνακα όπου θα περιέχει μόνο τους θετικούς

8.Αλγόριθμος που θα διαβάζει τα στοιχεία 2 πινάκων Α[10], Β[10], και θα δημιουργεί έναν πίνακα Γ[10] όπου κάθε στοιχείο του θα είναι το άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων του Α και Β.

9.Αλγόριθμος που θα διαβάζει τα στοιχεία 2 πινάκων Α[20], Β[20], και θα δημιουργεί έναν πίνακα Γ[20] όπου κάθε στοιχείο του θα είναι το γινόμενο των αντίστοιχων στοιχείων του Α και Β. Επίσης να δημιουργεί έναν πίνακα Δ[20] όπου κάθε στοιχείο του θα είναι ο μέσος όρος των αντίστοιχων στοιχείων του Α και Β.

10.Nα γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει και να εμφανίζει το μέσο όρο από 30 αριθμούς που είναι τοποθετημένοι σε ένα μονοδιάστατο πίνακα Α

11.Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος με δεδομένο μονοδιάστατο πίνακα Ν αριθμών θα ελέγχει αν τα συμμετρικά του στοιχεία είναι ίσα

12.Αλγόριθμος που θα διαβάζει τα στοιχεία 2 πινάκων Α[20], Β[10], και θα δημιουργεί έναν πίνακα Γ[30], όπου θα περιέχει τα στοιχεία του πίνακα Α στις 20 πρώτες θέσεις και στις επόμενες 10 τα στοιχεία του πίνακα Β

13.Αλγόριθμος που να διαβάζει τα ονόματα 50 αεροπορικών εταιρειών και τις αντίστοιχες εισπράξεις τους. Να τυπώνει τα ονόματα των εταιρειών που έχουν εισπράξεις περισσότερες από το μέσο όρο.

14.Η εταιρεία “Χαραμόπετρος Α.Ε.” καταγράφει τα μηνιαία έσοδά της σε πίνακα ΕΣΟΔΑ 12 θέσεων και τα έξοδά της σε πίνακα ΕΞΟΔΑ αντίστοιχα, ταυτόχρονα υπάρχει πίνακας ΜΗΝΑΣ 12 θέσεων που περιέχει τα ονόματα των μηνών. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τον μήνα που:
i. Εμφανίστηκαν τα ελάχιστα έσοδα               ii. Εμφανίστηκαν τα μέγιστα έξοδα
iii. Εμφανίστηκαν τα μέγιστα κέρδη        Η χρονιά ήταν κερδοφόρα για την εταιρεία ή όχι;

15.Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται 20 ακέραιους αριθμούς και να τυπώνει το πλήθος των διαφορετικών αριθμών που δόθηκαν καθώς και τους αριθμούς αυτούς.

16.Να γραφεί αλγόριθμος που να ζητά από το χρήστη το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου και το βαθμό 30 μαθητών και τα αποθηκεύει σε 3 πίνακες. Κατόπιν θα ζητά ένα επώνυμο  και αν αυτό υπάρχει στον πρώτο πίνακα να εμφανίζει το βαθμό του αλλιώς να εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους.

17.Σε ένα πίνακα Α  30 θέσεων να βρεθούν οι 2 μικρότερες τιμές που περιέχονται στον πίνακα

18.Αλγόριθμος που θα δέχεται μια πρόταση το πολύ 100 γραμμάτων. Σημείο τέλους θα είναι η τελεία. Οι λέξεις χωρίζονται με ένα κενό. Να τυπώνει από πόσες λέξεις αποτελείται η πρόταση

19.Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει για τους 100 κατοίκους ενός χωριού τα ονόματα και το έτος γέννησης και να τα αποθηκεύει στους δυο πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ αντίστοιχα. Στη συνέχεια. να εκτυπώνει τα ονόματα  ταξινομημένα ως προς την ηλικία τους

20.Το στρατολογικό γραφείο Κορίνθου έχει καλέσει την τρέχουσα κλάση να περάσει περιοδεύον. Για τους 3000 νέους υπάρχουν σε 3 μονοδιάστατους πίνακες ισάριθμων θέσεων τα ονόματα, η ημερομηνία γέννησης και το επιλεγμένο σώμα κατάταξης (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία). Να αναπτυχθεί αλγόριθμος όπου:
Να διαβάζει το όνομα ενός νέου και να εκτυπώνει την ημερομηνία γέννησης καθώς και το σώμα κατάταξης που επέλεξε        ii. Να εκτυπώνει σε 3 λίστες αλφαβητικά τα ονόματα των νέων ανά σώμα κατάταξης

21.Ο καθηγητής πληροφορικής θέλει να επεξεργαστεί στατιστικά την απόδοση των μαθητών στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Από τη μηχανογράφηση του σχολείου λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι προφορικοί βαθμοί των δυο τετραμήνων και οι γραπτοί βαθμοί μαθητών στις εξετάσεις. Έχοντας υπόψην οτι ο μέσος προφορικός βαθμός διορθώνεται στην περίπτωση που η διαφορά του με τον γραπτό βαθμό είναι μεγαλύτερη των 2 μονάδων και πως τα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω στο βαθμό πρόσβασης είναι 30% και 70 % αντίστοιχα, να αναπτυχθεί αλγόριθμος που:
i. Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τους βαθμούς πρόσβασης όλων των μαθητών
ii. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών με βαθμό πρόσβασης μικρότερο από 9.5
iii. Θα εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών με βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 18
iv. Ποιός είναι  ο μέγιστος βαθμός πρόσβασης;
v. Πόσοι μαθητές έχουν βαθμός πρόσβασης ίσο με τον μέγιστο;