Επιλογή Σελίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ (Β? ΤΑΞΗ)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα

2.1.1. Η έννοια του προβλήματος

2.1.2. Κατηγορίες προβλημάτων

2.1.3. Υπολογιστικά προβλήματα

2.1.4. Διαδικασίες επίλυσης (υπολογιστικού) προβλήματος

Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι

2.2.1. Ορισμός αλγορίθμου

2.2.2. Χαρακτηριστικά αλγορίθμου

2.2.3. Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων

2.2.4. Βασικοί τύποι αλγορίθμων

2.2.5. Αναπαράσταση αλγορίθμου

2.2.6. Δεδομένα και αναπαράστασή τους

2.2.7. Εντολές και δομές αλγορίθμου

2.2.7.1. Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών

2.2.7.2. Δομή ακολουθίας

2.2.7.3. Δομή επιλογής

2.2.7.4. Δομή επανάληψης

2.2.7.5. Κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο

2.2.7.6. Αναδρομή

2.2.8. Βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές δεδομένων

2.2.9. Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη

2.2.10. Τεκμηρίωση

Κεφάλαιο 2.3. Προγραμματισμός

2.3.1. Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα»

2.3.1.1. Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού

2.3.1.2. Προγραμματιστικά Υποδείγματα

2.3.1.3. Δομημένος Προγραμματισμός

2.3.2. Σχεδίαση και συγγραφή κώδικα

2.3.3. Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 3.2. Πληροφοριακά Συστήματα

3.2.1. Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα

3.2.2. Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης

3.2.3. Βάσεις Δεδομένων

3.2.4. Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων (SQL, XML)

Κεφάλαιο 3.3. Δίκτυα

3.3.1. Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών

3.3.2. Στοιχεία δικτύων

3.3.3. Κατηγορίες δικτύων

3.3.3.1. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία μετάδοσης

3.3.3.2. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία προώθησης της πληροφορίας

3.3.3.3. Είδη δικτύων βάσει περιοχής που καλύπτουν

3.3.4. Τοπολογίες Δικτύων

3.3.5. Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων