Επιλογή Σελίδας

Ενημέρωση για την οριστικοποίηση εγγραφών μαθητών/τριών στο σχολείο μας
για το σχολικό έτος 2023-2024

Για την επιβεβαίωση – οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών / -τριών στο σχολείο μας, οι κηδεμόνες πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του σχολείου προσκομίζοντας εκτυπωμένο το αποτέλεσμα τοποθέτησης της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την ιστοσελίδα: e-eggrafes.minedu.gov.gr, (όπου στο αποτέλεσμα τοποθέτησης θα αναγράφεται το ΓΕΛ Αγίου Ιωάννη Ρέντη) στο διάστημα από 8/9/23 έως 15/9/23.
Επίσης, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί νόμιμης άσκησης κηδεμονίας και των στοιχείων επικοινωνίας.
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συναίνεσης έτερου κηδεμόνα.
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ του μαθητή/της μαθήτριας.
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/-τρια ή επίσημα μεταφρασμένο, αν είναι αλλοδαπός.
  5. ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τους μαθητές / τις μαθήτριες της Α’ Λυκείου χρειάζεται να προσκομισθεί συμπληρωμένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Δ.Υ.Μ), για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.